การสอนโดยใช้เพลงความหมาย
เพลง หมายถึง สำเนียงขับร้อง หรือทำนองดนตรี และเทคนิคการใช้เพลงประกอบ
การสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ครูใช้สำเนียงขับร้องและทำนองดนตรีมาให้นักเรียนได้ร้องหรือครูร้องให้นักเรียนฟังเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ของการใช้เพลงประกอบการสอน
วัตถุประสงค์ของการใช้เพลงประกอบการสอน มีหลายประการที่สำคัญ ได้แก่
1.เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานไม่เครียดและเอื้อต่อการเรียนรู้
2.เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3.เพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านทางเนื้อร้องและความหมายของเพลง
4.เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ประโยชน์ของเพลงประกอบการสอน
ในชีวิตประจำวัน เพลงช่วยผ่อนคลายความเครียด ทำให้สนุกสนาน และสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์ เพลงเพื่อชีวิตหลายๆเพลงสะท้อนปัญหาของสังคมหรือให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต เพลงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาจะให้คุณค่าด้านคุณธรรม เพลงประกอบการสอนก็เช่นเดียวกัน มีประโยชน์หลายประการรายละเอียดดังนี้
เจนเซน (Jensen, 2009: 150) กล่าวถึงความสำคัญของดนตรีว่า หากครูนำมาใช้ในชั้นเรียนทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีมิตรภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

ลักษณะของเพลงประกอบการสอน
ลักษณะของเพลงประกอบการสอนต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบทเรียนหรือเกี่ยวกับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน
สุนันทา สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป.:2) กล่าวถึงลักษณะของเพลงที่นำมาใช้ประกอบการสอน ดังนี้
1.เป็นธรรมนองเพลงลูกทุ่งที่นักเรียนสามารถฟังจนติดหู หรือร้องจนติดปากแล้ว
2.แต่งเป็นบทร้อยกรองกลอนสุภาพ หรือกาพย์ยานี 11 แล้วนำมาใส่ทำนองเป็นเพลงไทยเดิมที่สนุกๆ
3.มีเนื้อหาของเรื่องที่จะสอนสอดแทรกไว้ในเพลงทุกเพลง
4.เพลงส่วนใหญ่มีเนื้อร้องสั้นๆไม่ยาวจนเกินไป
5.เน้นความไพเราะสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนไม่ให้เคร่งเครียด
6.หลังจากร้องเพลงจบแล้ว จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาหรือปัญหาที่น่าคิดจากเนื้อเพลง

เทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอน
สิริพัชร์ เจษฏาวิโรจน์ (2550: 30) กล่าวว่า ในการใช้เพลงประกอบการสอนนั้น ครูอาจจะใช้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นทำกิจกรรมการเรียนการสอน หรือขั้นสรุปก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของครู และในการร้องเพลงครูอาจเป็นคนร้อง หรือให้นักเรียนร้อง หรือเปิดเทปบันทึกเสียงให้ฟังก็ได้ ที่สำคัญอย่าลืมสนทนาถึงสาระสำคัญของเนื้อเพลง หรือข้อคิดข้อเตือนใจที่ได้จากเพลง หรือให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังเพลงแล้ว
ด้วยก็ได้
ตัวอย่างการใช้เพลงประกอบการสอนรายวิชา  คณิตศาสตร์

        พอถึงเวลาที่ต้องไปเรียนคณิตศาสตร์  นักเรียนหลาย ๆ คนร้องยี้ บ่นว่าเบื่อจัง  เซ็งจัง  แต่ถ้ามีเพลงให้นักเรียนเล็กๆได้ร้องแสดงความสามารถ นักเรียนน่าจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน เช่น

                              
                                                           1. เพลง คนเก่งคณิตศาสตร์
              วิชาคณิตคิดไปแล้วใจไม่ย่อ           เราไม่ท้อเรื่องเรียนเพียรศึกษา 
เด็กเก่งคณิตเป็นคนดีมีปัญญา                      จะพัฒนาตัวเราและชาติไทย 
              เด็กเก่งคณิตคิดไปแล้วใจไม่หวั่น      จะรักกันไม่หลบหนีหาย
เด็กเก่งคณิต เด็กเก่งคณิต คิดสบาย             เราทั้งหลายพร้อมใจกันทุกเวลา 
เด็กเก่งคณิตจะทำดีทั้งวันนี้และวันข้างหน้า       
เด็กเก่งคณิตจะนำพา จะนำวิชาไปสู่ลูกหลานไทย
             เด็กเก่งคณิตคิดไปแล้วใจสนุก          เราไม่ทุกข์เหมือนเด็กไหน ๆ 
เราไม่ยุ่งเหมือนเด็กอื่นใด                   เด็กเก่งคณิตพร้อมใจ ไชโย ไชโย ๆๆ

                                   
            2.  เพลงหน่วยการวัด

            พันเมตร พันเมตร นั้นยาวเท่า  1 กิโลเมตร(ซ้ำ)

            10  มิลลิเมตร ยาว 1 เซนติเมตร
            100  เซนติเมตร  ยาวเท่า 1 เมตร 
            หนึ่งพันเมตร  นั้นมีของเขตไกลนา 
            ยาว 1 กิโลเมตรจ้า  พวกเรามาท่องจำไว้ให้

 
              
         อ้างอิง   http://www.thaigoodview.com/node/16617